Boardwalk over Hyoutan'ike

Property Name Hyoutan'ike in Zentsuji-shi, Kagawa
Execution Boardwalk
back to the Top